Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MediaMenu C.V.

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Website: de website www.Familieberichtenonline.nl, die in stand wordt gehouden door MediaMenu C.V., te (9723 HE) Groningen aan de Lubeckweg 2 (Postbus 60 te 9700 MC Groningen);

Advertentie: een via de Website aangeboden familie- of overlijdensbericht, al dan niet voorzien van fotomateriaal, bestemd om te worden geplaatst in een printuitgave van de aangesloten uitgevers bij familieberichtenonline.nl;

Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst via de website familieberichtenonline.nl;

Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de website familieberichtenonline.nl;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Adverteerder en MediaMenu C.V. tot het plaatsen van een Advertentie;

Persoonsgegevens: de door Adverteerder en Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats, gegevens, e-mailadres en telefoon- en bankrekeningnummer;


Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruiker enerzijds en MediaMenu C.V. anderzijds.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige zijn uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie / plaatsing.

 1. Door het plaatsen van een Advertentie op de website familieberichtenonline.nl komt de Overeenkomst tot stand. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de website familieberichtenonline.nl, alsmede deze algemene voorwaarden.
 2. Door het plaatsen van een Advertentie via de website familieberichtenonline.nl geeft Adverteerder MediaMenu C.V. toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal te (doen) plaatsen in de opgegeven printuitgave van de aangegeven dag- en/of weekbladen, alsmede op de digitale sites van de opgegeven printuitgave(s) of familieberichtenonline.nl.
 3. Door het plaatsen van een advertentie via de website van familieberichtenonline.nl geeft Adverteerder MediaMenu CV toestemming tot doorplaatsing op aan Familieberichtenonline.nl gelieerde sites en printuitgaven voor zover deze overeenkomen met het doel en aard van de opgegeven advertentie. Aan deze doorplaatsing zijn, tenzij hierover nadere afspraken zijn gemaakt, geen kosten voor de Adverteerder verbonden. Tegen doorplaatsing kan door de Adverteerder bezwaar worden gemaakt door het zenden van een email aan info@familieberichtenonline.nl.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie.

 1. De Adverteerder staat er voor in en garandeert dat de inhoud van de Advertentie juist en volledig is.
 2. De inhoud van de Advertentie dient te voldoen aan de regels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de website familieberichtenonline.nl, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.
 3. MediaMenu C.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Advertentie voortijdig te verwijderen, de tekst van een Advertentie in te korten of te wijzigen alsmede fotomateriaal te verwijderen. MediaMenu C.V. zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden. De uitgever van het dag- of weekblad waarin de Advertentie dient te worden geplaatst heeft het recht om zonder opgave van redenen de tekst van de Advertentie in te korten of te wijzigen alsmede fotomateriaal te verwijderen. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
 4. De uitgever van het dag- of weekblad waarin de Advertentie dient te worden geplaatst heeft het recht om zonder opgave van redenen een Advertentie te weigeren en niet te plaatsen. De Adverteerder zal in dit geval recht hebben op restitutie van het factuurbedrag. De Adverteerder heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5. Betaling / incasso.

 1. Voor het plaatsen van een Advertentie dient door de Adverteerder vooraf te worden betaald.
 2. Na het plaatsen van een Advertentie via de website familieberichtenonline.nl draagt MediaMenu C.V. er zorg voor dat de Advertentie wordt geplaatst in de printuitgave van het opgegeven dag- en/of weekblad nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de website familieberichtenonline.nl juist heeft doorlopen. De Adverteerder ontvangt een orderbevestiging per opgegeven e-mail inclusief een attachment met daarin de opgegeven advertentie.
 3. MediaMenu C.V. is gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 4. Bij niet tijdige betaling verkeert de Adverteerder van rechtswege in verzuim en zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist en is de Adverteerder vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een vertragingsvergoeding verschuldigd van 2% per maand.
 5. Indien betaling uitblijft en MediaMenu C.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten, met een minimum van € 350,-, voor rekening van Adverteerder.

Artikel 6. Vrijwaring.

 1. De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schendt, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend is.
 2. Adverteerder vrijwaart MediaMenu C.V. tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het in lid 1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door MediaMenu C.V. moeten worden gemaakt.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid.

 1. MediaMenu C.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat een Adverteerder of een Gebruiker van de website familieberichtenonline.nl maakt. MediaMenu C.V. is niet aansprakelijk voor gedragingen van de Adverteerder en van een Gebruiker en voor de inhoud van Advertentie.
 2. De informatie die door MediaMenu C.V. zelf op de website familieberichtenonline is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is MediaMenu C.V. niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
 3. De aansprakelijkheid van MediaMenu C.V. voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.
 4. MediaMenu C.V. is niet aansprakelijk voor fouten van de uitgever van het dag- of weekblad waarin de Advertentie dient te worden geplaatst.
 5. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van de Adverteerder of van de Gebruiker, waaronder begrepen gevolgschade en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van de Adverteerder of van de Gebruiker, waaronder begrepen gevolgschade en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Servicedesk.

 1. MediaMenu C.V. stelt aan de Adverteerder en de Gebruiker een Servicedesk ter beschikking, waar zij telefonisch en per e-mail terecht kan met vragen over en problemen met de plaatsing van een Advertentie.
 2. De Servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. MediaMenu C.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen.

Artikel 9. Gebruik van persoonsgegevens.

 1. Indien gebruik wordt gemaakt van de website familieberichtenonline, dienen de gegevens van de Adverteerder waaronder, doch niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats-gegevens, e-mailadres en telefoon- bankrekeningnummer volledig, juist en actueel te zijn.
 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MediaMenu C.V. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.
 3. In het kader van haar dienstverlening legt MediaMenu C.V. gegevens vast. MediaMenu C.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om de Adverteerder van (nieuwe) producten en diensten van MediaMenu C.V. of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Indien geen prijs wordt gesteld op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kan dit worden gemeld bij de Helpdesk van MediaMenu C.V.: info@familieberichtenonline.nl MediaMenu C.V. laat de gegevens van de Adverteerder hiervoor dan blokkeren. Bij de Helpdesk kan de Adverteerder eveneens inzage vragen in de Persoonsgegevens die van hem zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren, en de performance te kunnen monitoren.
 4. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de website familieberichtenonline.nl. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.
 5. Op MediaMenu C.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 6. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. MediaMenu C.V. gebruikt cookies om het navigeren in de Website te vergemakkelijken, om het gebruik van de Website te kunnen analyseren en om daarmee de Website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Cookies worden tevens gebruikt om informatie te verzamelen over Adverteerders, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond de producten van MediaMenu C.V. en eventueel zorgvuldig geselecteerde derden. De verwerking van cookies vindt deels plaats door derden. Deze derden hebben echter geen toegang tot persoonlijke gegevens.

Artikel 10. Beveiliging.

 1. MediaMenu C.V. spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 2. MediaMenu C.V. is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertentie verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 11. Sites en diensten van derden.

 1. De website familieberichtenonline.nl kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. MediaMenu C.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 2. Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacy regels van deze dienstverleners van toepassing. MediaMenu C.V. is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 12. Uitsluiting.

 1. MediaMenu C.V. behoudt zich het recht voor om de Adverteerder of een Gebruiker uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van MediaMenu C.V. om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website familieberichtenonline.nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berust bij MediaMenu C.V. respectievelijk haar licentiegevers.
 2. Het is de Adverteerder en de Gebruiker verboden om de website familieberichtenonline.nl of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van MediaMenu C.V.

Artikel 14. Slotbepalingen.

 1. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen door MediaMenu C.V. worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.